Future Food: Trend to win in the ‘now normal’

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
TCDC KhonKaen
วันเริ่มต้น:
14 สิงหาคม 2021, 11:00
วันสิ้นสุด:
14 สิงหาคม 2021, 11:45
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
TCDC KK

การระบาดของโควิด-19 ทำให้คนหลายคนต้องการอาหารปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและกระบวนการผลิตอาหาร ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมของอาหารมากยิ่งขึ้นที่ะกลายเป็นอาหารแห่งอนาคต

การบรรยายในครั้งนี้จะทำให้เรารู้จักส่วนผสมของอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเหมาะสำหรับคนเอเชีย อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์การให้กับลูกค้าได้อย่างไร

ที่นั่ง เหลือ
รอบ 1 (11:00:00-11:45:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว